باسمه تعالی

این صفحه بستری است برای ارتباط مکتوب مخاطبان گرامی با استاد صمدی آملی. در این راستا توجه به چند نکته ضروری است:

۱- طبق فرموده‌ی استاد، بنای اصلی برقراری این راه ارتباطی حول محور «تکثیر نسل پاک شیعه» می‌باشد. لذا عزیزان می‌توانند تحقیقات علمی، تجربیات شخصی و خانوادگی، مقالات، طرح‌ها و پیشنهادات خود را در این راستا به ایشان منعکس نمایند.

۲- در ذکر مسائل و مشکلات شخصی، تخصیصاً مسئله «سقط جنین» مد نظر استاد قرار دارد.

۳- بنا به فرموده‌ی استاد، نوعاً بنا بر این است که به پاسخ سوالاتِ مطرح‌شده در لابلای جلسات پخش زنده پرداخته شود؛ لذا عزیزان انتظار پاسخ خصوصی نداشته باشند مگر اینکه در موارد خاص خود استاد تصمیم به اینکار بگیرند.

۴- با توجه به مشغله‌های علمی فراوان استاد و کثرت مکتوبات واصله، خواهشمند است در تنظیم مکتوبات، دقت نظر بعمل آورده شده و از طرح مسائل سطحی و مصائب عامّه خودداری شود.

و من الله التوفیق

موضوع متن خود را انتخاب کنید:
انتخاب فایل
Size limit for each file is 20.0 MB