محرم ۱۴۰۰

فایل صوتی سلسله جلسات استاد صمدی آملی در محرم سال ۱۴۰۰ از لیست زیر قابل دانلود می‌باشد.

موضوع این جلسات، «واکاوی مبحث شعائر در اسلام و شیعه» می‌باشد.

عصر روز اول محرم - ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ (جلسه اول)

عصر روز دوم محرم - ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ (جلسه دوم)

عصر روز سوم محرم - ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ (جلسه سوم)

عصر روز چهارم محرم - ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ (جلسه چهارم)

از صبح روز پنجم محرم، موضوع جلسات پیوسته‌ی صبح نیز به «شعائر در اسلام و شیعه» تغییر یافت و لذا آن جلسات نیز در اینجا آورده می‌شود.

صبح روز پنجم محرم - ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ (جلسه پنجم)

عصر روز پنجم محرم - ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ (جلسه ششم)

صبح روز ششم محرم - ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ (جلسه هفتم)

عصر روز ششم محرم - ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ (جلسه هشتم)

صبح روز هفتم محرم - ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ (جلسه نهم)

عصر روز هفتم محرم - ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ (جلسه دهم)

صبح روز هشتم محرم - ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ (جلسه یازدهم)

عصر روز هشتم محرم - ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ (جلسه دوازدهم)

صبح روز نهم محرم - ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ (جلسه سیزدهم)

عصر روز نهم محرم - ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ (جلسه چهاردهم)

صبح روز دهم محرم - ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ (جلسه پانزدهم)

عصر روز دهم محرم - ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ (جلسه شانزدهم)

صبح روز یازدهم محرم - ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ (جلسه هفدهم)

عصر روز یازدهم محرم - ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ (جلسه هجدهم)

صبح روز دوازدهم محرم - ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ (جلسه نوزدهم)

عصر روز دوازدهم محرم - ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ (جلسه بیستم)

صبح روز سیزدهم محرم - ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ (جلسه بیست‌یکم)

عصر روز سیزدهم محرم - ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ (جلسه بیست‌دوم)

صبح روز چهاردهم محرم - ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ (جلسه بیست‌سوم)

عصر روز چهاردهم محرم - ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ (جلسه بیست‌چهارم)

صبح روز پانزدهم محرم - ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ (جلسه بیست‌پنجم)

عصر روز پانزدهم محرم - ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ (جلسه بیست‌ششم)