شرح آداب سالک الی‌الله

ادامه سلسله جلسات «شرح آداب سالک الی‌الله» از رساله لقاءالله علامه حسن‌زاده آملی (مد ظله العالی) که در ماه مبارک رمضان ۱۴۰۰ برگزار شده بود، از ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ پی گرفته شده است. در این صفحه می‌توانید فایل صوتی این جلسات را دانلود نمایید.

توجه: در صورتی که مایل به دسترسی  به این سلسله جلسات از ابتدا می‌باشید (یعنی شرح رساله ۱ تا ۵۰)، به صفحه «رمضان ۱۴۰۰» در منوی آرشیو مراجعه نمائید.

جلسه اول - ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ (شرح رساله-۵۱)

جلسه دوم - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ (شرح رساله-۵۲)

جلسه سوم - ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ (شرح رساله-۵۳)

جلسه چهارم - ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ (شرح رساله-۵۴)

جلسه پنجم - ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ (شرح رساله-۵۵)

جلسه ششم - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (شرح رساله-۵۶)

جلسه هفتم - ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ (شرح رساله-۵۷)

جلسه هشتم - ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ (شرح رساله-۵۸)

جلسه نهم - ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ (شرح رساله-۵۹)

جلسه دهم - ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ (شرح رساله-۶۰)

جلسه یازدهم - ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ (شرح رساله-۶۱)

جلسه دوازدهم - ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ (شرح رساله-۶۲)

جلسه سیزدهم - ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ (شرح رساله-۶۳)

جلسه چهاردم - ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ (شرح رساله-۶۴)

جلسه پانزدهم - ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ (شرح رساله-۶۵)

جلسه شانزدهم - ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ (شرح رساله-۶۶)

جلسه هفدهم - ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ (شرح رساله-۶۷)

جلسه هجدهم - ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ (شرح رساله-۶۸)

جلسه نوزدهم - ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ (شرح رساله-۶۹)

جلسه بیستم - ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ (شرح رساله-۷۰)

جلسه بیست‌یکم - ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ (شرح رساله-۷۱)

جلسه بیست‌دوم - ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ (شرح رساله-۷۲)

جلسه بیست سوم - ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ (شرح رساله-۷۳)

جلسه بیست‌چهارم - ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ (شرح رساله-۷۴)

جلسه بیست‌پنجم - ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ (شرح رساله-۷۵)

جلسه بیست‌ششم - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ (شرح رساله-۷۶)

جلسه بیست‌هفتم - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ (شرح رساله-۷۷)

جلسه بیست‌هشتم - ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ (شرح رساله-۷۸)

جلسه بیست‌نهم - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ (شرح رساله-۷۹)

جلسه سی‌ام - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ (شرح رساله-۸۰)

جلسه سی‌یکم - ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ (شرح رساله-۸۱)

جلسه سی‌دوم - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ (شرح رساله-۸۲)

جلسه سی‌سوم - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ (شرح رساله-۸۳)

جلسه سی‌چهارم - ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ (شرح رساله-۸۴)

جلسه سی‌پنجم - ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ (شرح رساله-۸۵)

جلسه سی‌ششم - ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ (شرح رساله-۸۶)

جلسه سی‌هفتم - ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ (شرح رساله-۸۷)

جلسه سی‌هشتم - ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ (شرح رساله-۸۸)

جلسه سی‌نهم - ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ (شرح رساله-۸۹)

جلسه چهلم - ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ (شرح رساله-۹۰)

جلسه چهل‌یکم - ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ (شرح رساله-۹۱)

جلسه چهل‌دوم - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ (شرح رساله-۹۲)

جلسه چهل‌سوم - ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ (شرح رساله-۹۳)

جلسه چهل‌چهارم - ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ (شرح رساله-۹۴)

جلسه چهل‌پنجم - ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ (شرح رساله-۹۵)

جلسه چهل‌ششم - ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ (شرح رساله-۹۶)

جلسه چهل‌هفتم - ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ (شرح رساله-۹۷)

جلسه چهل‌هشتم - ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ (شرح رساله-۹۸)

جلسه چهل‌نهم - ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ (شرح رساله-۹۹)

جلسه پنجاهم - ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ (شرح رساله-۱۰۰)

جلسه پنجاه‌یکم - ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ (شرح رساله-۱۰۱)

جلسه پنجاه‌دوم - ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ (شرح رساله-۱۰۲)

جلسه پنجاه‌سوم - ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ (شرح رساله-۱۰۳)

** آغاز ماه محرم ۱۴۴۳**

جلسه پنجاه‌چهارم - ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ (شرح رساله-۱۰۴)

جلسه پنجاه‌پنجم - ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ (شرح رساله-۱۰۵)

جلسه پنجاه‌ششم - ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ (شرح رساله-۱۰۶)