جلسات ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱

فایل صوتی سلسله جلسات استاد صمدی آملی در ماه مبارک رمضان سال ۱۴۰۱ از لیست زیر قابل دانلود می‌باشد.

موضوع جلسات شب در مسجد حضرت قاسم‌ابن‌الحسن(ع)، «مباحثی پیرامون حضرت بقیة‌الله (عج) و عصر غیبت تامّه» است و موضوع جلسات روز در مسجد اعظم تجریش، «قبله‌شناسی» می‌باشد.

♦ جلسه اول: شب دوم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ (مسجد حضرت قاسم‌ابن‌الحسن(ع) تهران-عصر غیبت)

♦ جلسه دوم: شب سوم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ (مسجد حضرت قاسم‌ابن‌الحسن(ع) تهران-عصر غیبت)

♦ جلسه سوم: شب چهارم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ (مسجد حضرت قاسم‌ابن‌الحسن(ع) تهران-عصر غیبت)

♦ جلسه چهارم: شب پنجم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ (مسجد حضرت قاسم‌ابن‌الحسن(ع) تهران-عصر غیبت)

♦ جلسه پنجم: شب ششم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ (مسجد حضرت قاسم‌ابن‌الحسن(ع) تهران-عصر غیبت)

جلسه ششم: شب هقتم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ (مسجد حضرت قاسم‌ابن‌الحسن(ع) تهران-عصر غیبت)

جلسه هفتم: شب هشتم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ (مسجد حضرت قاسم‌ابن‌الحسن(ع) تهران-عصر غیبت)

جلسه هشتم: شب نهم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ (مسجد حضرت قاسم‌ابن‌الحسن(ع) تهران-عصر غیبت)

جلسه نهم: شب دهم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ (مسجد حضرت قاسم‌ابن‌الحسن(ع) تهران-عصر غیبت)

جلسه دهم: شب یازدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ (مسجد حضرت قاسم‌ابن‌الحسن(ع) تهران-عصر غیبت)

جلسه اول: روز یازدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ (مسجد اعظم تجریش-قبله‌شناسی)

جلسه یازدهم: شب دوازدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ (مسجد حضرت قاسم‌ابن‌الحسن(ع) تهران-عصر غیبت)

جلسه دوم: روز دوازدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ (مسجد اعظم تجریش-قبله‌شناسی)

جلسه دوازدهم: شب سیزدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ (مسجد حضرت قاسم‌ابن‌الحسن(ع) تهران-عصر غیبت)

جلسه سوم: روز سیزدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ (مسجد اعظم تجریش-قبله‌شناسی)

جلسه سیزدهم: شب چهاردهم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ (مسجد حضرت قاسم‌ابن‌الحسن(ع) تهران-عصر غیبت)

جلسه چهارم: روز چهاردهم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ (مسجد اعظم تجریش-قبله‌شناسی)

جلسه چهاردهم: شب پانزدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ (مسجد حضرت قاسم‌ابن‌الحسن(ع) تهران-عصر غیبت)

جلسه پنجم: روز پانزدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ (مسجد اعظم تجریش-قبله‌شناسی)

جلسه پانزدهم: عصر پانزدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ (مسجد حضرت قاسم‌ابن‌الحسن(ع) تهران-عصر غیبت)

جلسه ششم: روز شانزدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ (مسجد اعظم تجریش-قبله‌شناسی)

جلسه شانزدهم: شب هفدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ (مسجد حضرت قاسم‌ابن‌الحسن(ع) تهران-عصر غیبت)

جلسه هفتم: روز هفدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ (مسجد اعظم تجریش-مباحث اعتقادی)

جلسه هفدهم: شب هجدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ (مسجد حضرت قاسم‌ابن‌الحسن(ع) تهران-عصر غیبت)

جلسه هشتم: روز هجدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ (مسجد اعظم تجریش-مباحث اعتقادی)

جلسه هجدهم: شب نوزدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ (مسجد حضرت قاسم‌ابن‌الحسن(ع) تهران-عصر غیبت)

جلسه نهم: روز نوزدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ (مسجد اعظم تجریش-مباحث اعتقادی)

جلسه نوزدهم: شب بیستم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ (مسجد حضرت قاسم‌ابن‌الحسن(ع) تهران-عصر غیبت)

شب بیست‌یکم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ (امامزاده شاهزاده حسین(ع) ساری-شب قدر)

روز بیست‌یکم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ (یادواره شهید دوامی - ساری - بوستان ولایت)

جلسه بیستم: شب بیست‌دوم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ (حسینیه کوثر آمل-عصر غیبت)

جلسه بیست‌یکم: شب بیست‌سوم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ (حسینیه کوثر آمل-عصر غیبت)

جلسه بیست‌دوم: شب بیست‌چهارم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ (حسینیه کوثر آمل-عصر غیبت)

جلسه بیست‌سوم: شب بیست‌پنجم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ (حسینیه کوثر آمل-عصر غیبت)

جلسه بیست‌چهارم: شب بیست‌ششم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ (حسینیه کوثر آمل-عصر غیبت)

جلسه بیست‌پنجم: شب بیست‌هفتم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ (حسینیه کوثر آمل-عصر غیبت)

جلسه بیست‌ششم: شب بیست‌هشتم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ (حسینیه کوثر آمل-عصر غیبت)

جلسه بیست‌هفتم: شب بیست‌نهم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ (حسینیه کوثر آمل-عصر غیبت)

جلسه بیست‌هشتم: شب سی‌ام ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ (حسینیه کوثر آمل-عصر غیبت)

جلسه بیست‌نهم: شب اول ماه شوال المکرم ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ (حسینیه کوثر آمل-عصر غیبت)