ضیافتواره نور/اطلاعیه

اطلاعیه شماره ۲: برنامه زمان‌بندی روز پنجشنبه

توجه: اطلاعیه‌های مربوط به روزهای بعدی متعاقباً در همینجا بارگزاری می‌شود.

ضیافتواره نور/اطلاعیه

اطلاعیه شماره ۱: برنامه زمان‌بندی روز چهارشنبه

توجه: اطلاعیه‌های مربوط به روزهای بعدی متعاقباً در همینجا بارگزاری می‌شود.